Copper Mountain Colorado 970-968-0171

Giant Presta Valve Bike Tube 60 mm Stem

Giant Presta Valve Bike Tube. Standard Bike Tube

  • .89mm Wall Thickness 
  • Presta Valve

Category: Giant Bicycle Tube

Type: Bike Tube
Related Items